Ydelser

YDELSER

Optimering af arbejdsgange og processer


Hjælp til at optimere arbejdsgange og blive mere effektive - og dermed spare tid og penge.


Ved brug af arbejdsgangsanalyse og procesoptimering får deltagerne en "AHA"-oplevelse. De bliver klogere på egne og andres arbejdsgange, hvordan de indgår i processerne og er indbyrdes afhængige af hinanden.


I Sundhedsvæsenet har vi i mange år anvendt arbejdsgangsanalyser til at optimere patientforløb og samarbejdet mellem de implicerede afdelinger.

Adfærdsdesign og Nudging


Mange kender begrebet Nudging, men det er blot én del af hele adfærdsdesigner-paletten.

Med adfærdsdesign kan man påvirke menneskers valg og adfærd i en forudsigelig og ønsket retning.


Adfærdsdesign kan være med til at gøre det let, klart og tydeligt for den enkelte leder, medarbejder, kunde, borger, patient, hvad det præcis er, de skal GØRE.


Der findes mange forskellige adfærdsprincipper, der kan bruges enkeltvis eller i kombination til at designe den ønskede adfærd ved f.eks. ønskede arbejdsgange, affaldssortering, kommunikation, opførsel i trafikken, kø-kultur i butikken, valg af produkter, deltagelse i arrangementer etc..


Adfærdsdesign kan også bruges til, hvordan I kommer fra Vision, Mission, Strategier og handleplaner til, hvad den enkelte så skal GØRE for at bidrage til opfyldelsen af disse.

Målstyring og tavlemødeledelse


Et fremragende "værktøj" til at strukturere, systematisere og ikke mindst sikre fremdrift i sine forbedringsprojekter eller KPI'er.


Få hjælp til

  • Tavledesign, der passer til jeres organisation
  • Tavlemødeledelse - Uddannelse og coaching af tavlemødeledere
  • Udvikling af indikatorer til KPI (Key-Performance-Indicator), så I måler på det rigtige i fht jeres forbedringer

Forbedringsledelse og forbedringsprojekter


Forbedringsledelse sikrer at et forandringsprojekt bliver en forbedring og ikke bare (endnu) en forandring!

I forbedringsledelse indgår Plan-Do-Study-Act, der også er kendt fra f.eks. LEAN.


Det vil sige at man tester sine løsninger af i en lille skala, understøttet af data, og skalerer op efterhånden som løsningen virker. Det sikrer, at det bliver en forbedring og at løsningen implementeres undervejs, mens den udvikles.

Det kan være forskelligt, hvor hurtigt det går, og hvor mange gange man skal en tur rundt i P-D-S-A cirklen før den bedste løsning er i hus.

Undervisning og coaching


Individuel eller i gruppe - særligt tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb inden for:

  • Kvalitetsledelse og vejen til certificering/akkreditering
  • Kvalitetsudvikling
  • Forbedringsledelse
  • Forbedringstavler
  • Tavlemødelse